Αρχική
Ιστορικό Ίδρυσης
Επιστημονικές Εκδηλώσεις
Πανελλήνια Συνέδρια
Σύνδεσμοι
Επικοινωνία & Εγγραφές
Βιβλιοθήκη
  Επικοινωνία & Εγγραφές
Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.
 
Επικοινωνία
Email: info@enas.gr
Web: http://www.enas.gr

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:
α) Στα e-mails: vterzidis@gmail.com, spapadopouloslaw@gmail.com, yianna@law.auth.gr
Στα τηλέφωνα Γραμματείας: 6944832844 και 6947903838
 
Νέες εγγραφές
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της Ένωσης Αστικολόγων (ΕΝ.ΑΣ.), παρακαλούμε να κατεβάσετε τη φόρμα εγγραφής μέλους, να την συμπληρώσετε και να την αποστείλετε στο e-mail: info@enas.gr, vterzidis@gmail.com, spapadopouloslaw@gmail.com, yianna@law.auth.gr
 
Φόρμα σε μορφή pdf»
 
Φόρμα σε μορφή word»

Προϋποθέσεις Εγγραφής:
Τακτικό μέλος της Ένωσης Αστικολόγων δύναται να καταστεί όποιος ασχολείται με τη μελέτη και την εφαρμογή του αστικού δικαίου ή των συγγενών κλάδων, εφόσον είναι ή διατέλεσε:
 
(α) Μέλος ΔΕΠ ελληνικού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου με αντικείμενο διδασκαλίας νομικό μάθημα και ιδίως αστικό δίκαιο,
(β) Δικηγόρος ή συμβολαιογράφος με 5ετή τουλάχιστον πραγματική άσκηση του λειτουργήματος,
(γ) Διδάκτορας της Νομικής,
(δ) Δικαστικός Λειτουργός,
(ε) Νομικός Σύμβουλος, Πάρεδρος και Δικαστικός Αντιπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
 
και εφόσον έχει επιδείξει ενδιαφέρον για τους σκοπούς της Ένωσης και τη μελέτη και την εφαρμογή του αστικού δικαίου.
   

Απόκτηση ιδιότητας τακτικού μέλους:
 
Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται μετά από την έγκριση της αίτησης εγγραφής του ενδιαφερόμενου, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης, και την καταβολή του τέλους εγγραφής, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ή των είκοσι (20) ευρώ, προκειμένου περί μεταπτυχιακών φοιτητών.
Ο αιτών θα ενημερώνεται για την έγκριση της αίτησής του και για τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να καταθέσει το τέλος εγγραφής.

 
   
 

 
 
  © 2005 ΕΝ.ΑΣ. All rights reserved. Δήλωση περί μη ευθύνης